บทความ

  • องค์ประกอบที่สำคัญและมีผลทางจิตวิทยาประการหนึ่งนั่นคือ การเลือกใช้สีทาบ้าน เพราะสีส่งผลกระทบต่อารมณ์และความรู้สึกของมนุษย์ได้ค่อนข้างมาก...

  • สีต่าง ๆ ล้วนให้ความรู้สึกและอารมณ์ที่แตกต่างกัน รวมไปถึงการเลือกใช้สีทาบ้านเองก็เช่นกัน ที่แต่ละสีล้วนมีความหมาย และช่วยส่งเสริมเรื่องต่างๆ ที่ไม่เหมือนกัน...

  • สีบ้าน ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยให้บ้านมีสีสัน สวยงาม แถมยังเป็นสิ่งที่สามารถบ่งบอกถึงไลฟ์สไตล์ความชอบเจ้าของบ้าน ...